Dini Kazımak veya Tahrif Etmek

Lozan'ın gizli/şifahî protokollerinde İslam'ı kazıyıp kaldıracaklarını taahhüt etmişlerdi. Bunu yapamayınca, İslam'ı içinden yıkıp çürütmek yolunu denediler.

1. Ehl-i Sünnet camiasını paramparça ettiler, bir sürü hizip ve fırkaya ayırdılar.

2. Müslümanları Protestanlaştırdılar.

3. Herkes Kur'an meâl, tercüme ve tefsirlerinden kendi re'y ve hevasına göre mâna ve hüküm çıkartsın diyerek kaos ve anarşiye yol açtılar.

4. Taqiyyeci Farmason Afganî'yi ve tilmizi yine Mason Abduh'u büyük din imamı ilan ettiler.

5. Sünneti ve fıkıh mezheplerini aşağıladılar ve devre dışı bırakmak için uğraştılar.

6. Dini kadınlarla bozmak için şeytanî planlar yaptılar ve bunları uyguladılar.

7. Cami imamlarını namaz kıldırma memuru durumuna düşürdüler.

8. Şer'î tesettürün cılkını çıkarttılar.

9. Müslüman kesimin içine ve arasına İbn Sebe'ler, Lawrence'lar, Hempher'lar, Moiz Kohen'ler, casuslar, ajanlar, provokatörler, manipülatörler doldurdular.

10. Yeni Müslüman nesilleri, atalarının ve dedelerinin Türkçe mezar kitabelerini okuyamayacak derecede kara cahil bıraktılar.

11. Tasavvuf düşmanlığı yaptılar.

12. Böl, parçala, hükm et siyasetini takip ettiler.

13. İnsanın yaratılış sebebi ve hikmeti olan ibadetleri ikinci plana atıp siyaseti birinci plana çıkarttılar.

14. Müslümanların bir kısmına futbol kulübü holiganlığı, militanlığı yapar gibi cemaatçilik, tarikatçilik, hizipçilik yaptırdılar, mü'minleri birbirine düşman ettiler.

15. İslam medreselerini kapatarak icazetli ulema, fukaha ve müftülerin sayısını çok azalttılar.

16. Şeriatsız ve fıkıhsız bir İslam türetmeye çalıştılar.

17. Din ve mukaddesat sömürüsünü sinsice alabildiğine teşvik ettiler.

18. Allah katında din İslamdır temel inancının yerine üç hak ibrahimî din vardır, üçünün mensupları da ehl-i necat ve ehl-i Cennettir bozuk inancını koymak için propaganda yaptılar.

19. Çeşitli Müslüman cemaat ve tarikat liderleri bir araya gelmezken papazlarla, patriklerle, hahamlarla, monsenyörlerle iftar sofralarında buluştular, öpüşüp koklaştılar.

20. Bozuk fikirli ve inançlı Fazlurrahman'ın Tarihsellik ve Tatiliye mezhebini, Ehl-i Sünnetin yerine koymak için uğraştılar.

21. Kendilerini ve Müslümanları Kur'anın, Sünnetin, Şeriatın ışığında ıslah edecekleri yerde dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim yaparak yeni bir İslam türetmek için çırpındılar.

22. Namaz kılan Müslümanların sayısını yüzde 10'a (belki daha aşağıya) indirdiler.

23. İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii gibi birkaç mâbet dışında camileri bilhassa sabah namazlarında boşalttılar.

24. Müslüman halka ilmihallerini öğretmediler.

25. İslam'ı bir hümanizma ve ideoloji gibi gösterdiler.

23.07.2012, Mehmed Şevket Eygi